17.04.2012

Как промените по пътя на един закон затварят все повече врати пред онеправданите деца

Posted in Без категория в 7:06 от Tanya

Размисли на базата на почти 60 дневно обсъждане на Закона за училищното образование и мястото на децата с увреждания в училището. Обсъждането направихме в темата в БГ мама – http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=641483.0. Чухме много добри обещания от министри, заместник министри и неправителствени организации. Чудехме се как ще станат реалност, отправихме и доста запитвания под формата на становища до Министерстовто на образованието и Парламента.

По пътя от Министерството до Парламента, няколко текста в закона претърпяха лека промяна. Леката промяна затвори вратата за много деца с увреждания в масовото училище. И в следващите 20 години ще има изстрадали родители, дърпайки с всичка сила вратата на родното образование за децата си. А то, образованието, ще казава: „Имаме си закон, ти си с такава и такава диагноза, не ни интересува какво знаеш, отивай в специална паралелка или център към социалното подпомагане. Ние от „чисто образование“ сме щастливи, че си приехме добър закон и винаги може да те изгоним само на база диагнозата ти“

Как стана така, че красивите думи отстъпиха място на страха…нямаме представа, виждаме резултата. Двата члена-врата са 193 и 194.

В публикувания на 14.02.т.г. проект член 193 гласеше така:

(1) По изключение и ако целите на образованието не могат да бъдат постигнати по друг начин, за подкрепа и обучение на деца и ученици с тежка и с умерена умствена изостаналост, с множество увреждания, със сензорни увреждания и с разстройства от аутистичния спектър в детските градини и в училищата по чл. 36, ал. 1 може да се организират специални паралелки или групи.

А във внесения на 5.04.т.г. в НС проект той гласи:

(1) По изключение и ако целите на образованието не могат да бъдат постигнати по друг начин, за подкрепа и обучение на деца и ученици с умствена изостаналост, с множество увреждания, със сензорни увреждания и с разстройства от аутистичния спектър в детските градини и в училищата по чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 2, т. 1-3 може да се организират специални паралелки или групи.

Замяната на “умерена и тежка умствена изостаналост” с общото понятие “умствена изостаналост” и изброяването на конкретни диагнози, при които голяма част от децата нямат никакви когнитивни затруднения е предпоставка за формално спазване на изискването на закона за приобщаващо образование и фактическа изолация на много деца със СОП.

Ние родителите сме притеснени и от факта, че преместванията в специални паралелки може да стават без знанието и съгласието на родителя/настойника. Родителят/настойникът често е най-големият защитник на правата на детето, а не се изисква неговото съгласие за преместване в специална група или паралелка. Такова право има в чл.27 на действащия “Закон за народната просвета”

Ние се борим за следните промени в текста на член 193. С тези промени се премахват диагнозите и водещо е състоянието на детето:

Чл. 193. (1) По изключение и ако целите на образованието не могат да бъдат постигнати по друг начин, за подкрепа и обучение на деца със специални образователни потребности и значителни нарушения на поведението или развитието, изискващи лечение или постоянна корекционна работа, в детските градини и в училищата по чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 2, т. 1-3 може да се организират специални паралелки или групи.

(2) Децата със СОП постъпват или се преместват в групите или паралелките по ал.1 при писмено изразено съгласие на родителите или настойниците.

Аргументите ни за това предложение са следните:

  • Създаването на списък със заболявания е подход към децата според диагнозата им, а не според състоянието и възможностите им. Изброените диагнози не са единствените, които биха могли да бъдат пречка за обучението на едно дете в обикновена група на ДГ или клас на масовото училище.
  • Децата с лека и умерена степен на умствена изостаналост могат да се обучават в масова група/клас, което е отразено в Международната класификация на болестите. Една част от тези деца имат проблемно поведение, но друга част се приемат добре от останалите деца и не затрудняват с нищо учебния процес.
  • Децата от аутистичния спектър според когнитивните си способности са от такива с тежка умствена изостаналост до високо когнитивни и дори белязани с гениалност. За много от тях, смисълът на обучението с деца “в норма” е в социализирането, а не толкова в ученето, което те могат да осъществят и в самостоятелна или дистанционна форма на обучение.
  • Писмено изразено съгласие от родителите или настойниците е необходимо по същите причини, по които това условие съществува в сега действащия закон (чл.27).

Другата широка порта за изгонване извън училище и към системата на социалното подпомагане се оформи в чл. 194. Този член също претърпя рестриктивна промяна при внасянето в парламента. И в него по пътя от Министерството на образованието до Парламента думите  „с тежка и с умерена умствена изостаналост” бяха заменени с по-общите „умствена изостаналост“. Не са малко стеснителните деца, които могат да бъдат определени като страдащи от лека степен на умствено изоставане, както и не винаги може да се направи точно разграничаване между лека и умерена степен на умствено изоставане. За по-сигурно законотворците се подсигуриха  „всички лесно вън“, а пък ако много се помолите или се жалвате може по изключение да останете.

Изпратихме нашето предложение до група народни представители, изпратихме го и до Българският хелзинкски комитет. Ако имате дете с увреждане, ако сте роднина или приятел на такова дете, разпространете това писмо до вашите близки, до медиите, до неправителствени организации или до други изявени личности.

Нека дадем шанс децата да се обучават според възможностите си, а не според диагнозата си.

Реклами

18.03.2012

Становище, относно проекто закона за предучилищното и училищното образование

Posted in Без категория в 6:28 от Tanya

ОБРЪЩЕНИЕ

ОТ МАЙКИ  НА  ДЕЦА  СЪС  СПЕЦИАЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

        Тези обръщения сe изготвят въз основа на  обсъжданията, започнали в най-популярния и посещаван родителски интернет форум БГ Мама (“Аутистичен спектър” – тема 18)  веднага след публикуването на проекта на 14.02.2012г. на сайта на МОМН и продължили в специално създадената тема “Преобразуват помощните училища и други въпроси относно проекта за образованието”  http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=641483.0

В резултат на дискусиите изготвихме следните становища:

18.05.2012 Предложение до членовете на комисията по образование в парламента, във връзка с дискриминационите текстове в членове 193 и 194. Тези текстове дават възможност децата да се изолират в специални паралелки само на база диагноза – Предложение

На 10.04.2012 изпратихме персонални писма до група народни представители, като обърнахме внимание на променените при внасянето им в парламента на членове 193 и 194. С последните промени се дава възможност за изпращане на децата с каквато и да е форма на умствено изоставане и подробно изброени други диагнози в специални паралелки в училищата, центровете за личностно развитие или в системата на социалното подпомагане. Изпращането е на база диагноза, а не състояние на детето. Не е записано, че за това преместване е нужно съгласието на родителя/настойника. Отнема се правото за информираност на родителят. Това право той има по сега действащият закон.
Линк към изпратеното писмо в .pdf формат

На 23.03.2012 г. внесохме становището в Парламента, на вниманието на Председателя на НС г-жа Цецка Цачева и Председателя на Комисията по образованието към НС, г-н Огнян Стоичков
Линк към внесеното становище в .pdf формат

На 20.03.2012 г. изготвихме обобщено становище, на база 4 седмичното обсъждане в темата в БГ мама
Линк към файл със становището в .pdf формат

Становище, на базата на 2 седмично обсъждане в темата в БГ мама. Становището е качено във фейсбук на стената на министър Игнатов
Линк към файл със становището в .pdf формат

23.02.2012

Програма Son-rise

Posted in Без категория в 15:03 от Tanya

Какво представлява програмата Son-rise за терапевтиране на тежко засегнати аутистични деца?

Преводи от татко Марк

Son-Rise 001

Son-Rise 002

Son-Rise 003

23.09.2011

Оценка, диагноза и третиране на стомашночревните нарушения при индивиди с ASD: консенсусен доклад

Posted in Без категория в 17:10 от Tanya

Материалът е преведен и предоставен от потребител констанца от форума bg-mamma.com.
––––––––––––––––––––

На 29 и 30 май 2008г. в Бостън, Масачузетс се събра една мултидисциплинарна група, която разгледа и обсъди стомашночревните аспекти на ASD. Участниците бяха част от една по-голяма група, която бе съставена с цел да разработи препоръки за оценка и справяне със стомашночревните проблеми при индивиди с ASD, както и за насоки за бъдещи проучвания.

Целият доклад може да прочетете тук – https://mamtomam.files.wordpress.com/2011/09/otzenka-final.pdf

11.11.2010

Методът на Ловас

Posted in Без категория в 7:45 от Tanya

Преди време бях свалила тази книга за метода Ловас. Книгата ми беше много полезна, специални благодарности на преводачите. Чак след няколко години разбрах, какъв е бил метода Ловас.

–––––––––

Lovaas метод

Базирана на принципите на ABA, програмата Lovaas е разработен от Университета на Калифорния, Лос Анджелис по проект „Малки деца с аутизъм” под ръководството на Ivaar Lovaas. Използва интензивно (40 часа седмично) обучение, поведенчески техники за интервенция на деца от две до три годишна възраст, в продължение на 2-3 години. Първите етапи на програмата са насочен към преподаването самопомощ /овладяване на правила/ и приемливи езикови умения. Вторият етап на интервенцията набляга на развитието на езика и интерактивна игра с връстниците си.

Експериментът Lovaas

Направеният експеримент от 19 деца с аутизъм на възраст под 4 години. След няколко години работа 47% от децата са завършили нормално първи клас и са имали нормален IQ. Втора група от 19 деца работила по 10 часа седмично и само едно от тези деца е завършило нормално първи клас

Източник:  http://www.autismawareness.com.au/behavioural-interventions

Още за Lovaas

http://www.lovaas.com/

За Ловас в  about – през тази година ни е напуснал

11.05.2010

PECS

Posted in Без категория в 7:32 от sisi2205

Файлове с картинки от sisi2205,  надписани на български:

ДЕЙСТВИЯ

ДЕЙСТВИЯ2

действия снимки

дрехи

дрехи

понеделник

Doc1

object shape cards

ЧУВСТВА

ЧАСТИ НА ТЯЛОТО2

ЧАСТИ НА ТЯЛОТО

цветове и форми

ХРАНА2

ЦВЕТОВЕ

ХРАНА

снимки храна

сензорни материали

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРАЗНИЦИ

МОЕТО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЛЕКАР

МЕРКИ

ИГРАЧКИ

ЖИВОТНИ4

ЖИВОТНИ3

ЖИВОТНИ

ЕМОЦИИ

activeworker

дрехи

26.09.2009

Материали от майки

Posted in Без категория в 11:49 от Tanya

Материали от Катина

Файл в word с най-разпространените действия. Може да се използат, за да се стимулира детето да разказва за деня си или да си планира действиета.
Файл с картинки

Материали от sisi2205

Нов файл 01.12.2009 –  Брошура за семейството . Тя  предлага да го разпространим през април като информационна кампания по повод деня на хората от спектъра.

Ето първият файл – Брошура за деца и родители

Ето вторият файл – Брошура за тинейджъри